آبادان شهری مدرنیته با خیابان‌های دوپوسته یا عاری از آسفالت

آبادان شهری مدرنیته با خیابان‌های دوپوسته یا عاری از آسفالت
تاکنون دو بار عملیات نهضت آسفالت در آبادان شهری با ادعای مدرنیته توسط شهرداری اجرا شده، اما در عمل با خیابان‌هایی یا دارای دو طبقه آسفالت و یا خیابان‌های در حسرت آسفالت به چشم می‌خورد.

آبادان شهری مدرنیته با خیابان‌های دوپوسته یا عاری از آسفالت

تاکنون دو بار عملیات نهضت آسفالت در آبادان شهری با ادعای مدرنیته توسط شهرداری اجرا شده، اما در عمل با خیابان‌هایی یا دارای دو طبقه آسفالت و یا خیابان‌های در حسرت آسفالت به چشم می‌خورد.
آبادان شهری مدرنیته با خیابان‌های دوپوسته یا عاری از آسفالت

فروش بک لینک

روزنامه قانون

View more posts from this author