آبادان موقعیت خوبی برای افزایش روابط تجاری دارد

آبادان موقعیت خوبی برای افزایش روابط تجاری دارد
سفیر برزیل در ایران گفت: آبادان موقعیت استراتژیکی خوبی برای افزایش تبادلات تجاری دارد.

آبادان موقعیت خوبی برای افزایش روابط تجاری دارد

سفیر برزیل در ایران گفت: آبادان موقعیت استراتژیکی خوبی برای افزایش تبادلات تجاری دارد.
آبادان موقعیت خوبی برای افزایش روابط تجاری دارد

View more posts from this author