آبروداری چمن استادیوم غدیر در روز بارانی اهواز

آبروداری چمن استادیوم غدیر در روز بارانی اهواز
چمن ورزشگاه غدیر اهواز، با وجود چند ساعت بارندگی شهر اهواز، دچار آب‌گرفتگی نشد تا بار دیگر مایه مباهات خوزستانی‌ها شود.

آبروداری چمن استادیوم غدیر در روز بارانی اهواز

چمن ورزشگاه غدیر اهواز، با وجود چند ساعت بارندگی شهر اهواز، دچار آب‌گرفتگی نشد تا بار دیگر مایه مباهات خوزستانی‌ها شود.
آبروداری چمن استادیوم غدیر در روز بارانی اهواز

View more posts from this author