آبشار «لوه»، نگین آبشارهای گلستان + تصاویر

آبشار «لوه»، نگین آبشارهای گلستان + تصاویر
آبشار «لوه» در 20 کیلومتری شهر گالیکش استان گلستان قرار دارد این آبشار در پنج کیلومتری جاده اصلی گلستان ـ مشهد است که در کنار روستایی به همین نام «لوه» واقع شده‌ است.

آبشار «لوه»، نگین آبشارهای گلستان + تصاویر

آبشار «لوه» در 20 کیلومتری شهر گالیکش استان گلستان قرار دارد این آبشار در پنج کیلومتری جاده اصلی گلستان ـ مشهد است که در کنار روستایی به همین نام «لوه» واقع شده‌ است.
آبشار «لوه»، نگین آبشارهای گلستان + تصاویر

View more posts from this author