آب شرب بخشی از شهر ایلام قطع می‌شود

آب شرب بخشی از شهر ایلام قطع می‌شود
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب ایلام گفت: آب شرب بخشی از شهر ایلام قطع می‌شود.

آب شرب بخشی از شهر ایلام قطع می‌شود

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب ایلام گفت: آب شرب بخشی از شهر ایلام قطع می‌شود.
آب شرب بخشی از شهر ایلام قطع می‌شود

دانلود سرا

View more posts from this author