آب و کشاورزی اولویت محرومیت‌زدایی قرارگاه سازندگی خاتم‌الأنبیا در سال 97

آب و کشاورزی اولویت محرومیت‌زدایی قرارگاه سازندگی خاتم‌الأنبیا در سال 97
سرپرست معاونت محرومیت‌زدایی قرارگاه سازندگی خاتم‌الأنبیا گفت: طبق دستور فرمانده سپاه پاسداران، قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا در حوزه محرومیت‌زدایی به‌ صورت ویژه برای سال آینده در حوزه آب و کشاورزی ورود پیدا می‌کند و این اولویت سال 97 است.

آب و کشاورزی اولویت محرومیت‌زدایی قرارگاه سازندگی خاتم‌الأنبیا در سال 97

سرپرست معاونت محرومیت‌زدایی قرارگاه سازندگی خاتم‌الأنبیا گفت: طبق دستور فرمانده سپاه پاسداران، قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا در حوزه محرومیت‌زدایی به‌ صورت ویژه برای سال آینده در حوزه آب و کشاورزی ورود پیدا می‌کند و این اولویت سال 97 است.
آب و کشاورزی اولویت محرومیت‌زدایی قرارگاه سازندگی خاتم‌الأنبیا در سال 97

View more posts from this author