«آب گازوئیلی» پایانی بر طعم ماندگار انار و عناب کوهپایه

«آب گازوئیلی» پایانی بر طعم ماندگار انار و عناب کوهپایه
رئیس جهاد کشاورزی کوهپایه می‌گوید: با پیگیری‌ها و نامه‌نگاری‌های متعدد پمپ بنزین این شهر، مخزن گازوئیل خود را تعمیر و جابه‌جا کرد اما خاک از گازوئیل اشباع شده و هنوز هم چربی و اثرات آن در قنات کوهپایه وجود دارد.

«آب گازوئیلی» پایانی بر طعم ماندگار انار و عناب کوهپایه

رئیس جهاد کشاورزی کوهپایه می‌گوید: با پیگیری‌ها و نامه‌نگاری‌های متعدد پمپ بنزین این شهر، مخزن گازوئیل خود را تعمیر و جابه‌جا کرد اما خاک از گازوئیل اشباع شده و هنوز هم چربی و اثرات آن در قنات کوهپایه وجود دارد.
«آب گازوئیلی» پایانی بر طعم ماندگار انار و عناب کوهپایه

View more posts from this author