آتش‌سوزی در جنگل «کهنه‌ ده» کجور/ تلاش همه‌جانبه برای خاموش کردن آتش

آتش‌سوزی در جنگل «کهنه‌ ده» کجور/ تلاش همه‌جانبه برای خاموش کردن آتش
فرماندار نوشهر از وقوع آتش‌سوزی در جنگل «کهنه‌ ده» کجور خبر داد و گفت: تمامی نیروها‌ برای مهار و خاموش کردن آتش‌سوزی جنگل روستای «کهنه‌ ده» کجور به کار گرفته شدند.

آتش‌سوزی در جنگل «کهنه‌ ده» کجور/ تلاش همه‌جانبه برای خاموش کردن آتش

فرماندار نوشهر از وقوع آتش‌سوزی در جنگل «کهنه‌ ده» کجور خبر داد و گفت: تمامی نیروها‌ برای مهار و خاموش کردن آتش‌سوزی جنگل روستای «کهنه‌ ده» کجور به کار گرفته شدند.
آتش‌سوزی در جنگل «کهنه‌ ده» کجور/ تلاش همه‌جانبه برای خاموش کردن آتش

View more posts from this author