آتش‌سوزی مجتمع ستاره جنوب همانند سال قبل نیست / ایجاد دود زیاد ناشی از عدم تعدد راه‌های خروجی است

آتش‌سوزی مجتمع ستاره جنوب همانند سال قبل نیست / ایجاد دود زیاد ناشی از عدم تعدد راه‌های خروجی است
فرماندار بندرعباس گفت: به‌دلیل تعدد حضور کامیون‌های آتش‌نشانی و وسایل نقلیه امدادی و انتظامی، تصور مردم بر این است که این آتش‌سوزی مشابه اتفاق سال قبل است اما بنده اطمینان می‌دهم که چنین چیزی نیست.

آتش‌سوزی مجتمع ستاره جنوب همانند سال قبل نیست / ایجاد دود زیاد ناشی از عدم تعدد راه‌های خروجی است

فرماندار بندرعباس گفت: به‌دلیل تعدد حضور کامیون‌های آتش‌نشانی و وسایل نقلیه امدادی و انتظامی، تصور مردم بر این است که این آتش‌سوزی مشابه اتفاق سال قبل است اما بنده اطمینان می‌دهم که چنین چیزی نیست.
آتش‌سوزی مجتمع ستاره جنوب همانند سال قبل نیست / ایجاد دود زیاد ناشی از عدم تعدد راه‌های خروجی است

خرم خبر

View more posts from this author