آجرلو: همه تیم تراکتورسازی از گروسیان حمایت می‌کنند

آجرلو: همه تیم تراکتورسازی از گروسیان حمایت می‌کنند
دروازه‌بان تراکتورسازی پس از دیدار امروز در رختکن تیم در آغوش مدیرعامل باشگاه اشک ریخت.

آجرلو: همه تیم تراکتورسازی از گروسیان حمایت می‌کنند

دروازه‌بان تراکتورسازی پس از دیدار امروز در رختکن تیم در آغوش مدیرعامل باشگاه اشک ریخت.
آجرلو: همه تیم تراکتورسازی از گروسیان حمایت می‌کنند

View more posts from this author