آخرین ثانیه‌های مغفرت را دریابیم/ شبی که تقدیرها امضا می‌شود

آخرین ثانیه‌های مغفرت را دریابیم/ شبی که تقدیرها امضا می‌شود
شب قدر، شب نزول آیه‌های وحی، شب ریزش باران رحمت الهی بر سر بندگان و شب استغقار و نیایش است و چه زیبا گفته‌ است خداوند عزوجل که لیلة‌القدر خیر من الف شهر… .

آخرین ثانیه‌های مغفرت را دریابیم/ شبی که تقدیرها امضا می‌شود

شب قدر، شب نزول آیه‌های وحی، شب ریزش باران رحمت الهی بر سر بندگان و شب استغقار و نیایش است و چه زیبا گفته‌ است خداوند عزوجل که لیلة‌القدر خیر من الف شهر… .
آخرین ثانیه‌های مغفرت را دریابیم/ شبی که تقدیرها امضا می‌شود

خبر جدید

View more posts from this author