آخرین جلسه تمرین تیم تراکتورسازی برگزار شد

آخرین جلسه تمرین تیم تراکتورسازی برگزار شد
سرخ‌پوشان تبریزی در آخرین تمرین خود پیش از سفر به امارات ریکاوری کردند.

آخرین جلسه تمرین تیم تراکتورسازی برگزار شد

سرخ‌پوشان تبریزی در آخرین تمرین خود پیش از سفر به امارات ریکاوری کردند.
آخرین جلسه تمرین تیم تراکتورسازی برگزار شد

View more posts from this author