آذربایجان‌غربی رتبه سوم کشوری در پرداخت تسهیلات رونق تولید

آذربایجان‌غربی رتبه سوم کشوری در پرداخت تسهیلات رونق تولید
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌غربی گفت: آذربایجان‌غربی در پرداخت تسهیلات رونق تولید رتبه سوم کشور را دارا است.

آذربایجان‌غربی رتبه سوم کشوری در پرداخت تسهیلات رونق تولید

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌غربی گفت: آذربایجان‌غربی در پرداخت تسهیلات رونق تولید رتبه سوم کشور را دارا است.
آذربایجان‌غربی رتبه سوم کشوری در پرداخت تسهیلات رونق تولید

View more posts from this author