آرامشی که در سایه «نه به چهارشنبه‌سوری» بر جامعه حاکم شد

آرامشی که در سایه «نه به چهارشنبه‌سوری» بر جامعه حاکم شد
ایران سرزمینی کهن با داشته‌های مختلف فرهنگی است و جشن چهارشنبه‌ آخر سال، هم از جمله جشن‌ها و آدابی است که از ایران باستان تاکنون در ایران برپاست و باید با افزایش آگاهی، آرامش را در چهارشنبه آخر سال بر جامعه حاکم کرد.

آرامشی که در سایه «نه به چهارشنبه‌سوری» بر جامعه حاکم شد

ایران سرزمینی کهن با داشته‌های مختلف فرهنگی است و جشن چهارشنبه‌ آخر سال، هم از جمله جشن‌ها و آدابی است که از ایران باستان تاکنون در ایران برپاست و باید با افزایش آگاهی، آرامش را در چهارشنبه آخر سال بر جامعه حاکم کرد.
آرامشی که در سایه «نه به چهارشنبه‌سوری» بر جامعه حاکم شد

View more posts from this author