آرزوی چندین ساله‌ام محقق شد/ تمام مدال‌هایم را به موزه امام رضا(ع) اهدا می‌کنم

آرزوی چندین ساله‌ام محقق شد/ تمام مدال‌هایم را به موزه امام رضا(ع) اهدا می‌کنم
ملی‌پوش فوق سنگین وزنه‌برداری کشورمان گفت: لطف امام رضا(ع) همیشه شامل حال من بوده‌ است و خوشحالم که توانستم مدالم را به موزه آستان قدس رضوی اهدا کنم.

آرزوی چندین ساله‌ام محقق شد/ تمام مدال‌هایم را به موزه امام رضا(ع) اهدا می‌کنم

ملی‌پوش فوق سنگین وزنه‌برداری کشورمان گفت: لطف امام رضا(ع) همیشه شامل حال من بوده‌ است و خوشحالم که توانستم مدالم را به موزه آستان قدس رضوی اهدا کنم.
آرزوی چندین ساله‌ام محقق شد/ تمام مدال‌هایم را به موزه امام رضا(ع) اهدا می‌کنم

View more posts from this author