آرزو حکیمی در دور جدید تمرینات تیم ملی به آب می‌زند

آرزو حکیمی در دور جدید تمرینات تیم ملی به آب می‌زند
دبیر هیأت قایقرانی استان همدان از آغاز دور جدید تمرینات تیم ملی قایقرانی آب‌های آرام بانوان خبر داد.

آرزو حکیمی در دور جدید تمرینات تیم ملی به آب می‌زند

دبیر هیأت قایقرانی استان همدان از آغاز دور جدید تمرینات تیم ملی قایقرانی آب‌های آرام بانوان خبر داد.
آرزو حکیمی در دور جدید تمرینات تیم ملی به آب می‌زند

View more posts from this author