آرسنیک آب رفسنجان 10 برابر حد مجاز است

آرسنیک آب رفسنجان 10 برابر حد مجاز است
نماینده مردم رفسنجان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه آرسنیک آب رفسنجان 10 برابر حد مجاز است و باید تعیین تکلیف شود، گفت: آرسنیک، بیماری‌های انحطاطی برای مغز به وجود می‌آورد.

آرسنیک آب رفسنجان 10 برابر حد مجاز است

نماینده مردم رفسنجان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه آرسنیک آب رفسنجان 10 برابر حد مجاز است و باید تعیین تکلیف شود، گفت: آرسنیک، بیماری‌های انحطاطی برای مغز به وجود می‌آورد.
آرسنیک آب رفسنجان 10 برابر حد مجاز است

بک لینک رنک 6

مرکز فیلم

View more posts from this author