آزادراه تهران-شمال به 6 هزار میلیارد ریال بودجه نیاز دارد/ 86 هکتار اراضی دولت رفع تصرف شد

آزادراه تهران-شمال به 6 هزار میلیارد ریال بودجه نیاز دارد/ 86 هکتار اراضی دولت رفع تصرف شد
مدیرکل راه و شهرسازی استان البرز گفت: پروژه عمرانی آزادراه تهران به شمال به 6 هزار میلیارد ریال بودجه نیاز دارد که باید قسمتی از آن تحویل بخش خصوصی شود.

آزادراه تهران-شمال به 6 هزار میلیارد ریال بودجه نیاز دارد/ 86 هکتار اراضی دولت رفع تصرف شد

مدیرکل راه و شهرسازی استان البرز گفت: پروژه عمرانی آزادراه تهران به شمال به 6 هزار میلیارد ریال بودجه نیاز دارد که باید قسمتی از آن تحویل بخش خصوصی شود.
آزادراه تهران-شمال به 6 هزار میلیارد ریال بودجه نیاز دارد/ 86 هکتار اراضی دولت رفع تصرف شد

View more posts from this author