آزادسازی 20 نفر در جشن گلریزان شیراز

آزادسازی 20 نفر در جشن گلریزان شیراز
مدیرکل زندان‌های استان فارس گفت: در جشن گلریزان شهر شیراز برای آزادی 20 نفر برنامه‌ریزی‌ شده تا با یاری خیران به آغوش خانواده بازگردند.

آزادسازی 20 نفر در جشن گلریزان شیراز

مدیرکل زندان‌های استان فارس گفت: در جشن گلریزان شهر شیراز برای آزادی 20 نفر برنامه‌ریزی‌ شده تا با یاری خیران به آغوش خانواده بازگردند.
آزادسازی 20 نفر در جشن گلریزان شیراز

فانتزی

View more posts from this author