آزاده‌ای که با شهدا زندگی می‌کند/ تعریف قابل تامل آزاده شیرازی از دوران اسارت

آزاده‌ای که با شهدا زندگی می‌کند/ تعریف قابل تامل آزاده شیرازی از دوران اسارت
«گفت کمی از اسارت برایمان تعریف کن! نگاهش کردم… دوست داشتم به او بگویم یک شلنگ آبی بردار و به یک نفر بگو تا با آن شلاقت بزند بعد بیا تا قصهٔ کابل آبی را برایت تعریف کنم تا شاید شمه‌ای از اسارت را درک کنی!»

آزاده‌ای که با شهدا زندگی می‌کند/ تعریف قابل تامل آزاده شیرازی از دوران اسارت

«گفت کمی از اسارت برایمان تعریف کن! نگاهش کردم… دوست داشتم به او بگویم یک شلنگ آبی بردار و به یک نفر بگو تا با آن شلاقت بزند بعد بیا تا قصهٔ کابل آبی را برایت تعریف کنم تا شاید شمه‌ای از اسارت را درک کنی!»
آزاده‌ای که با شهدا زندگی می‌کند/ تعریف قابل تامل آزاده شیرازی از دوران اسارت

View more posts from this author