آزادی ۷ زندانی جرائم غیرعمد در کرمان

آزادی ۷ زندانی جرائم غیرعمد در کرمان
مدیرکل کمیته امداد استان کرمان گفت: یک خیر نیکوکار در اقدامی خداپسندانه با هماهنگی کمیته امداد مبلغ 31 میلیون تومان برای آزادی زندانیان جرائم غیرعمد در کرمان پرداخت کرد.

آزادی ۷ زندانی جرائم غیرعمد در کرمان

مدیرکل کمیته امداد استان کرمان گفت: یک خیر نیکوکار در اقدامی خداپسندانه با هماهنگی کمیته امداد مبلغ 31 میلیون تومان برای آزادی زندانیان جرائم غیرعمد در کرمان پرداخت کرد.
آزادی ۷ زندانی جرائم غیرعمد در کرمان

View more posts from this author