آسفالت جاده روستای آهنگران در سال جاری/ امکانات میزبانی مسافران نوروزی در جبالبارز محیا است

آسفالت جاده روستای آهنگران در سال جاری/ امکانات میزبانی مسافران نوروزی در جبالبارز محیا است
بخشدار جبالبارز از اتمام عملیات زیرسازی و آسفالت جاده روستای بکر و زیبای آهنگران از توابع بخش جبالبارز شمالی خبر داد.

آسفالت جاده روستای آهنگران در سال جاری/ امکانات میزبانی مسافران نوروزی در جبالبارز محیا است

بخشدار جبالبارز از اتمام عملیات زیرسازی و آسفالت جاده روستای بکر و زیبای آهنگران از توابع بخش جبالبارز شمالی خبر داد.
آسفالت جاده روستای آهنگران در سال جاری/ امکانات میزبانی مسافران نوروزی در جبالبارز محیا است

دانلود ها پلاس

تلگرام

View more posts from this author