آسفالت خیابانی در یک شهرستان یا اجرای بزرگراه…!/ آقای شهردار زمان اجرای یک پروژه آسفالت چقدر است؟!

آسفالت خیابانی در یک شهرستان یا اجرای بزرگراه…!/ آقای شهردار زمان اجرای یک پروژه آسفالت چقدر است؟!
پس از گذشت 22 روز از آغاز طرح پروژه آسفالت خیابان پاسداران در بندرلنگه فقط زیرسازی آن صورت گرفته و هنوز اقدامی برای آسفالت این خیابان اصلی انجام نشده است در حالی‌که طبق تعهد شهرداری، این پروژه می‌بایست 20 روزه به پایان می‌رسید.

آسفالت خیابانی در یک شهرستان یا اجرای بزرگراه…!/ آقای شهردار زمان اجرای یک پروژه آسفالت چقدر است؟!

پس از گذشت 22 روز از آغاز طرح پروژه آسفالت خیابان پاسداران در بندرلنگه فقط زیرسازی آن صورت گرفته و هنوز اقدامی برای آسفالت این خیابان اصلی انجام نشده است در حالی‌که طبق تعهد شهرداری، این پروژه می‌بایست 20 روزه به پایان می‌رسید.
آسفالت خیابانی در یک شهرستان یا اجرای بزرگراه…!/ آقای شهردار زمان اجرای یک پروژه آسفالت چقدر است؟!

بک لینک رنک 8

مرکز فیلم

View more posts from this author