آسمان در آسمان نشست

آسمان در آسمان نشست
چند ساعت پیش خبری روی خروجی خبرگزاری‌ها قرار گرفت؛‌ خبر این بود « پرواز تهران ـ یاسوج ،‌ هواپیمایی شرکت آسمان پس از پرواز از رادار خارج و در آسمان نشست.

آسمان در آسمان نشست

چند ساعت پیش خبری روی خروجی خبرگزاری‌ها قرار گرفت؛‌ خبر این بود « پرواز تهران ـ یاسوج ،‌ هواپیمایی شرکت آسمان پس از پرواز از رادار خارج و در آسمان نشست.
آسمان در آسمان نشست

View more posts from this author