آسیب‌ها با کمک مردم پیشگیری می‌شود / برگزاری دوره‌های آموزشی پیش از ازدواج در پیشوا

آسیب‌ها با کمک مردم پیشگیری می‌شود / برگزاری دوره‌های آموزشی پیش از ازدواج در پیشوا
معاون امور توسعه پیشگیری و فرهنگی بهزیستی شهرستان پیشوا با اشاره به رسالت‌های این معاونت گفت: آسیب‌ها با کمک مردم پیشگیری می‌شود.

آسیب‌ها با کمک مردم پیشگیری می‌شود / برگزاری دوره‌های آموزشی پیش از ازدواج در پیشوا

معاون امور توسعه پیشگیری و فرهنگی بهزیستی شهرستان پیشوا با اشاره به رسالت‌های این معاونت گفت: آسیب‌ها با کمک مردم پیشگیری می‌شود.
آسیب‌ها با کمک مردم پیشگیری می‌شود / برگزاری دوره‌های آموزشی پیش از ازدواج در پیشوا

مرجع سلامتی

View more posts from this author