آغاز اردوی متمرکز تیم ملی آکروژیم در اصفهان

آغاز اردوی متمرکز تیم ملی آکروژیم در اصفهان
دبیر هیأت ژیمناستیک استان اصفهان گفت: اردوی متمرکز تیم ملی 4 نفره زیر 16 سال آکروژیم در خانه ژیمناستیک اصفهان در حال برگزاری است.

آغاز اردوی متمرکز تیم ملی آکروژیم در اصفهان

دبیر هیأت ژیمناستیک استان اصفهان گفت: اردوی متمرکز تیم ملی 4 نفره زیر 16 سال آکروژیم در خانه ژیمناستیک اصفهان در حال برگزاری است.
آغاز اردوی متمرکز تیم ملی آکروژیم در اصفهان

View more posts from this author