آغاز رقابت تنیسورهای قم در جام حذفی ایران

آغاز رقابت تنیسورهای قم در جام حذفی ایران
دبیر هیأت تنیس استان قم از آغاز رقابت تنیسورهای قم در مسابقات فصل 1396 جام حذفی تنیس قهرمانی مردان کشور خبر داد.

آغاز رقابت تنیسورهای قم در جام حذفی ایران

دبیر هیأت تنیس استان قم از آغاز رقابت تنیسورهای قم در مسابقات فصل 1396 جام حذفی تنیس قهرمانی مردان کشور خبر داد.
آغاز رقابت تنیسورهای قم در جام حذفی ایران

View more posts from this author