آغاز عملیات اجرایی 3 پروژه آبی با اعتبار 920 میلیارد تومان در استان بوشهر

آغاز عملیات اجرایی 3 پروژه آبی با اعتبار 920 میلیارد تومان در استان بوشهر
وزیر نیرو گفت: در سفر یک‌روزه به استان بوشهر عملیات اجرایی دو سد و یک خط انتقال آب با اعتبار 920 میلیارد تومان آغاز می‌شود.

آغاز عملیات اجرایی 3 پروژه آبی با اعتبار 920 میلیارد تومان در استان بوشهر

وزیر نیرو گفت: در سفر یک‌روزه به استان بوشهر عملیات اجرایی دو سد و یک خط انتقال آب با اعتبار 920 میلیارد تومان آغاز می‌شود.
آغاز عملیات اجرایی 3 پروژه آبی با اعتبار 920 میلیارد تومان در استان بوشهر

View more posts from this author