آغاز عملیات 7 بالگرد و 30 پهپاد با مختصات جدید در دناکوه

آغاز عملیات 7 بالگرد و 30 پهپاد با مختصات جدید در دناکوه
مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان از آغاز عملیات 7 بالگرد و 30 پهپاد با مختصات جدید در دناکوه خبر داد.

آغاز عملیات 7 بالگرد و 30 پهپاد با مختصات جدید در دناکوه

مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان از آغاز عملیات 7 بالگرد و 30 پهپاد با مختصات جدید در دناکوه خبر داد.
آغاز عملیات 7 بالگرد و 30 پهپاد با مختصات جدید در دناکوه

View more posts from this author