آغاز محدودیت‌های ترافیکی نوروزی از 24 اسفند در مازندران

آغاز محدودیت‌های ترافیکی نوروزی از 24 اسفند در مازندران
مدیر مرکز مدیریت راه‌های مازندران گفت: محدودیت‌های ترافیکی نوروزی از روز پنج‌شنبه 24 اسفند ماه امسال در محورهای استان آغاز می‌شود.

آغاز محدودیت‌های ترافیکی نوروزی از 24 اسفند در مازندران

مدیر مرکز مدیریت راه‌های مازندران گفت: محدودیت‌های ترافیکی نوروزی از روز پنج‌شنبه 24 اسفند ماه امسال در محورهای استان آغاز می‌شود.
آغاز محدودیت‌های ترافیکی نوروزی از 24 اسفند در مازندران

View more posts from this author