آغاز مسابقات شمشیربازی قهرمانی کشور از امروز به میزبانی اراک

آغاز مسابقات شمشیربازی قهرمانی کشور از امروز به میزبانی اراک
رئیس هیأت شمشیربازی استان خراسان‌جنوبی گفت: مسابقات شمشیربازی قهرمانی کشور از امروز به میزبانی اراک آغاز شده و تا 15 مردادماه ادامه دارد.

آغاز مسابقات شمشیربازی قهرمانی کشور از امروز به میزبانی اراک

رئیس هیأت شمشیربازی استان خراسان‌جنوبی گفت: مسابقات شمشیربازی قهرمانی کشور از امروز به میزبانی اراک آغاز شده و تا 15 مردادماه ادامه دارد.
آغاز مسابقات شمشیربازی قهرمانی کشور از امروز به میزبانی اراک

View more posts from this author