آغاز مسابقات کشوری تنیس روی میز نوجوانان و جوانان پسر کشور از فردا در یزد

آغاز مسابقات کشوری تنیس روی میز نوجوانان و جوانان پسر کشور از فردا در یزد
رئیس هیئت تنیس روی میز استان یزد از برگزاری مسابقات تنیس روی میز نوجوانان و جوانان پسر کشور با عنوان «تور ایرانی در شهر جهانی» به میزبانی مجموعه دانشگاه یزد خبر داد.

آغاز مسابقات کشوری تنیس روی میز نوجوانان و جوانان پسر کشور از فردا در یزد

رئیس هیئت تنیس روی میز استان یزد از برگزاری مسابقات تنیس روی میز نوجوانان و جوانان پسر کشور با عنوان «تور ایرانی در شهر جهانی» به میزبانی مجموعه دانشگاه یزد خبر داد.
آغاز مسابقات کشوری تنیس روی میز نوجوانان و جوانان پسر کشور از فردا در یزد

View more posts from this author