آغاز پذیرش حوزه‌های علمیه از اسفند ماه

آغاز پذیرش حوزه‌های علمیه از اسفند ماه
مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه از برادران واجد شرایط برای تحصیل در دوره‌های بلند مدت و سفیران هدایت ثبت‌نام می‌‌کند.

آغاز پذیرش حوزه‌های علمیه از اسفند ماه

مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه از برادران واجد شرایط برای تحصیل در دوره‌های بلند مدت و سفیران هدایت ثبت‌نام می‌‌کند.
آغاز پذیرش حوزه‌های علمیه از اسفند ماه

View more posts from this author