آغاز پذیرش شرکت‌کنندگان در مسابقات آزمایشگاهی کشور در قزوین

آغاز پذیرش شرکت‌کنندگان در مسابقات آزمایشگاهی کشور در قزوین
با فرارسیدن زمان برگزاری پانزدهمین دوره مسابقات آزمایشگاهی کشور، پذیرش دانش‌آموزان شرکت‌کننده در این مسابقات آغاز شد.

آغاز پذیرش شرکت‌کنندگان در مسابقات آزمایشگاهی کشور در قزوین

با فرارسیدن زمان برگزاری پانزدهمین دوره مسابقات آزمایشگاهی کشور، پذیرش دانش‌آموزان شرکت‌کننده در این مسابقات آغاز شد.
آغاز پذیرش شرکت‌کنندگان در مسابقات آزمایشگاهی کشور در قزوین

View more posts from this author