آغاز پرواز همدان ـ تهران و بالعکس + برنامه پروازها

آغاز پرواز همدان ـ تهران و بالعکس + برنامه پروازها
پرواز همدان ـ تهران و بالعکس از 18 فروردین ماه آغاز شده و در هفته پنج پرواز به صورت مستقیم از فرودگاه همدان به تهران و بالعکس انجام خواهد شد.

آغاز پرواز همدان ـ تهران و بالعکس + برنامه پروازها

پرواز همدان ـ تهران و بالعکس از 18 فروردین ماه آغاز شده و در هفته پنج پرواز به صورت مستقیم از فرودگاه همدان به تهران و بالعکس انجام خواهد شد.
آغاز پرواز همدان ـ تهران و بالعکس + برنامه پروازها

View more posts from this author