آغاز 140 پروژه تحقیقاتی مشترک ایران با کشورهای اروپایی

آغاز 140 پروژه تحقیقاتی مشترک ایران با کشورهای اروپایی
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: با بعضی از کشورهای اروپایی از جمله فرانسه، آلمان، ترکیه و ایتالیا، 140 پروژه تحقیقاتی را به صورت عملی شروع کردیم.

آغاز 140 پروژه تحقیقاتی مشترک ایران با کشورهای اروپایی

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: با بعضی از کشورهای اروپایی از جمله فرانسه، آلمان، ترکیه و ایتالیا، 140 پروژه تحقیقاتی را به صورت عملی شروع کردیم.
آغاز 140 پروژه تحقیقاتی مشترک ایران با کشورهای اروپایی

اخبار دنیای دیجیتال

View more posts from this author