آقای رئیس جمهور محرومان فهرج را فراموش کردید!

آقای رئیس جمهور محرومان فهرج را فراموش کردید!
مردم فهرج شهرستان به عنوان یکی از مناطق محروم شرق استان کرمان چشم به سفر رئیس‌جمهور به استان کرمان دوخته بودند تا با اعزام یکی از وزیران یا معاونان خود مشکلات آن‌ها را بررسی کند اما ناامید شدند.

آقای رئیس جمهور محرومان فهرج را فراموش کردید!

مردم فهرج شهرستان به عنوان یکی از مناطق محروم شرق استان کرمان چشم به سفر رئیس‌جمهور به استان کرمان دوخته بودند تا با اعزام یکی از وزیران یا معاونان خود مشکلات آن‌ها را بررسی کند اما ناامید شدند.
آقای رئیس جمهور محرومان فهرج را فراموش کردید!

View more posts from this author