آقای روحانى در رو دربایستى با آذربایجانی‌ها مانده!/ ابتدا و انتهای سفر رئیس جمهور به تبریز شرمندگی است

آقای روحانى در رو دربایستى با آذربایجانی‌ها مانده!/ ابتدا و انتهای سفر رئیس جمهور به تبریز شرمندگی است
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس گفت: آقای روحانى در رو دربایستى با آذربایجانی‌ها مانده وگرنه حرفى براى گفتن ندارد چراکه ابتدا و انتهاى سفر رئیس جمهور به تبریز شرمندگی خواهد بود.

آقای روحانى در رو دربایستى با آذربایجانی‌ها مانده!/ ابتدا و انتهای سفر رئیس جمهور به تبریز شرمندگی است

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس گفت: آقای روحانى در رو دربایستى با آذربایجانی‌ها مانده وگرنه حرفى براى گفتن ندارد چراکه ابتدا و انتهاى سفر رئیس جمهور به تبریز شرمندگی خواهد بود.
آقای روحانى در رو دربایستى با آذربایجانی‌ها مانده!/ ابتدا و انتهای سفر رئیس جمهور به تبریز شرمندگی است

View more posts from this author