آقای وزیر نیرو انتقال آب به همدان 13 ساله شد!

آقای وزیر نیرو انتقال آب به همدان 13 ساله شد!
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس با بیان اینکه در برنامه ششم توسعه یکی از مهم‌ترین اولویت‌هایی که بر روی آن بحث شد، موضوع آب و مباحث مرتبط با آن در کشور بود، خطاب به وزیر نیرو گفت: آقای وزیر، انتقال آب به همدان 13 ساله شد.

آقای وزیر نیرو انتقال آب به همدان 13 ساله شد!

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس با بیان اینکه در برنامه ششم توسعه یکی از مهم‌ترین اولویت‌هایی که بر روی آن بحث شد، موضوع آب و مباحث مرتبط با آن در کشور بود، خطاب به وزیر نیرو گفت: آقای وزیر، انتقال آب به همدان 13 ساله شد.
آقای وزیر نیرو انتقال آب به همدان 13 ساله شد!

View more posts from this author