آلودگی هوای لرستان 22 برابر حد مجاز است/ آلودگی هوای لرستان به مرز خطرناک رسید

آلودگی هوای لرستان 22 برابر حد مجاز است/ آلودگی هوای لرستان به مرز خطرناک رسید
مدیرکل حفاظت از محیط‌زیست استان لرستان گفت: کیفیت هوای استان لرستان در مرز خطرناک قرار دارد و میزان آلودگی هوا در این لحظه 22 برابر حد مجاز است.

آلودگی هوای لرستان 22 برابر حد مجاز است/ آلودگی هوای لرستان به مرز خطرناک رسید

مدیرکل حفاظت از محیط‌زیست استان لرستان گفت: کیفیت هوای استان لرستان در مرز خطرناک قرار دارد و میزان آلودگی هوا در این لحظه 22 برابر حد مجاز است.
آلودگی هوای لرستان 22 برابر حد مجاز است/ آلودگی هوای لرستان به مرز خطرناک رسید

گوشی موبایل

View more posts from this author