آماده‌سازی تبریز برای سال 2018 هماهنگی‌های کشوری را می‌طلبد

آماده‌سازی تبریز برای سال 2018 هماهنگی‌های کشوری را می‌طلبد
استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه برای آماده‌سازی تبریز برای سال 2018 هر آنچه که مربوط به اختیارات استانی بود انجام داده‌ایم، گفت: تکمیل اقدامات ما هماهنگی‌های ملی و کشوری را می‌طلبد.

آماده‌سازی تبریز برای سال 2018 هماهنگی‌های کشوری را می‌طلبد

استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه برای آماده‌سازی تبریز برای سال 2018 هر آنچه که مربوط به اختیارات استانی بود انجام داده‌ایم، گفت: تکمیل اقدامات ما هماهنگی‌های ملی و کشوری را می‌طلبد.
آماده‌سازی تبریز برای سال 2018 هماهنگی‌های کشوری را می‌طلبد

مد روز

استخدام ایران

View more posts from this author