آماده‌سازی 3 فروند هواپیما در پایگاه شهید بابایی اصفهان

آماده‌سازی 3 فروند هواپیما در پایگاه شهید بابایی اصفهان
همزمان با سالروز بیعت کارکنان نیروی هوایی با امام راحل و روز نیروی هوایی ارتش، 3 فروند هواپیمای جنگی و آموزشی زمین‌گیرشده در پایگاه شهید بابایی تعمیر، آماده‌سازی و عملیاتی شدند.

آماده‌سازی 3 فروند هواپیما در پایگاه شهید بابایی اصفهان

همزمان با سالروز بیعت کارکنان نیروی هوایی با امام راحل و روز نیروی هوایی ارتش، 3 فروند هواپیمای جنگی و آموزشی زمین‌گیرشده در پایگاه شهید بابایی تعمیر، آماده‌سازی و عملیاتی شدند.
آماده‌سازی 3 فروند هواپیما در پایگاه شهید بابایی اصفهان

View more posts from this author