آمار اشتغال را بررسی کنید، آب نبسته باشند/ ذیحسابان سند چای خارجی را پاس نکنند

آمار اشتغال را بررسی کنید، آب نبسته باشند/ ذیحسابان سند چای خارجی را پاس نکنند
استاندار همدان گفت: معاونت اقتصادی استانداری بررسی لازم را درباره آمار اشتغال استان انجام دهد تا به قول معروف در آن آب نبسته باشند.

آمار اشتغال را بررسی کنید، آب نبسته باشند/ ذیحسابان سند چای خارجی را پاس نکنند

استاندار همدان گفت: معاونت اقتصادی استانداری بررسی لازم را درباره آمار اشتغال استان انجام دهد تا به قول معروف در آن آب نبسته باشند.
آمار اشتغال را بررسی کنید، آب نبسته باشند/ ذیحسابان سند چای خارجی را پاس نکنند

View more posts from this author