آمار اعتیاد در استان اصفهان 1/9 درصد است

آمار اعتیاد در استان اصفهان 1/9 درصد است
رئیس اداره بهزیستی شهرضا گفت: نرخ اعتیاد در کشور 2/5 درصد است که این آمار در استان اصفهان به 1/9 کاهش پیدا می‌کند.

آمار اعتیاد در استان اصفهان 1/9 درصد است

رئیس اداره بهزیستی شهرضا گفت: نرخ اعتیاد در کشور 2/5 درصد است که این آمار در استان اصفهان به 1/9 کاهش پیدا می‌کند.
آمار اعتیاد در استان اصفهان 1/9 درصد است

تکنولوژی جدید

View more posts from this author