آمار 2 درصدی استفاده از پایان‌نامه‌ها با صرف ده‌ها میلیارد تومان هزینه

آمار 2 درصدی استفاده از پایان‌نامه‌ها با صرف ده‌ها میلیارد تومان هزینه
استاندار مرکزی گفت: در طول 20 سال گذشته ده‌ها میلیارد تومان از بودجه کشور صرف کمک به تهیه جزوات، مقالات و پایان‌نامه‌ها شده ولی 2 درصد آن هم مورد استفاده قرار نگرفته است.

آمار 2 درصدی استفاده از پایان‌نامه‌ها با صرف ده‌ها میلیارد تومان هزینه

استاندار مرکزی گفت: در طول 20 سال گذشته ده‌ها میلیارد تومان از بودجه کشور صرف کمک به تهیه جزوات، مقالات و پایان‌نامه‌ها شده ولی 2 درصد آن هم مورد استفاده قرار نگرفته است.
آمار 2 درصدی استفاده از پایان‌نامه‌ها با صرف ده‌ها میلیارد تومان هزینه

View more posts from this author