آمریکا با اعمال تحریم‌ سبب رشد ایران می‌شود/ عیددیدنی در ادارات را تا خرداد ادامه ندهید

آمریکا با اعمال تحریم‌ سبب رشد ایران می‌شود/ عیددیدنی در ادارات را تا خرداد ادامه ندهید
امام جمعه اصفهان گفت: آدم بدون دشمن رشد نمی‌کند و اینکه امام در زمان تحریم آمریکا گفت ای کاش این تحریم چندین سال طول بکشد به خاطر این بود که در این سختی‌ها استعدادهای انسان رشد می‌کند و این نکته وجود دارد که استعداد در سختی است.

آمریکا با اعمال تحریم‌ سبب رشد ایران می‌شود/ عیددیدنی در ادارات را تا خرداد ادامه ندهید

امام جمعه اصفهان گفت: آدم بدون دشمن رشد نمی‌کند و اینکه امام در زمان تحریم آمریکا گفت ای کاش این تحریم چندین سال طول بکشد به خاطر این بود که در این سختی‌ها استعدادهای انسان رشد می‌کند و این نکته وجود دارد که استعداد در سختی است.
آمریکا با اعمال تحریم‌ سبب رشد ایران می‌شود/ عیددیدنی در ادارات را تا خرداد ادامه ندهید

View more posts from this author