آمریکا با تحریم سپاه به دنبال دوقطبی امنیت و اقتصاد است

آمریکا با تحریم سپاه به دنبال دوقطبی امنیت و اقتصاد است
رئیس سازمان پدافند غیرعامل گفت: تحریم سپاه به عنوان نماد برقراری امنیت در کشور برای این است که مشکلات مربوط به تحریم برای مردم ایجاد شود و مردم در برابر سپاه قرار گیرند و به این وسیله دوقطبی امنیت و اقتصاد شکل بگیرد.

آمریکا با تحریم سپاه به دنبال دوقطبی امنیت و اقتصاد است

رئیس سازمان پدافند غیرعامل گفت: تحریم سپاه به عنوان نماد برقراری امنیت در کشور برای این است که مشکلات مربوط به تحریم برای مردم ایجاد شود و مردم در برابر سپاه قرار گیرند و به این وسیله دوقطبی امنیت و اقتصاد شکل بگیرد.
آمریکا با تحریم سپاه به دنبال دوقطبی امنیت و اقتصاد است

View more posts from this author