آمریکا شیطان زمان حال است/ هدف دشمن ایجاد فاصله بین مردم و مسجد و مردم و دین اسلام است

آمریکا شیطان زمان حال است/ هدف دشمن ایجاد فاصله بین مردم و مسجد و مردم و دین اسلام است
فرمانده سپاه زیرکوه با بیان اینکه باید شیطان زمان خود را بشناسیم، گفت: آمریکا شیطان زمان حال ماست.

آمریکا شیطان زمان حال است/ هدف دشمن ایجاد فاصله بین مردم و مسجد و مردم و دین اسلام است

فرمانده سپاه زیرکوه با بیان اینکه باید شیطان زمان خود را بشناسیم، گفت: آمریکا شیطان زمان حال ماست.
آمریکا شیطان زمان حال است/ هدف دشمن ایجاد فاصله بین مردم و مسجد و مردم و دین اسلام است

فانتزی

View more posts from this author