آمریکا می‌خواهد جهان را تکه‌تکه کند و سپس با هر تکه، مذاکره نماید

آمریکا می‌خواهد جهان را تکه‌تکه کند و سپس با هر تکه، مذاکره نماید
عضو شورای راهبردی پیوست فرهنگی مشهد گفت: امروزه با یک فروپاشی جهانی روبه‌رو هستیم، آمریکا می‌خواهد جهان را تکه‌تکه کند و سپس با هر تکه، مذاکره نماید و هر بخش را به یک کشور بدهد.

آمریکا می‌خواهد جهان را تکه‌تکه کند و سپس با هر تکه، مذاکره نماید

عضو شورای راهبردی پیوست فرهنگی مشهد گفت: امروزه با یک فروپاشی جهانی روبه‌رو هستیم، آمریکا می‌خواهد جهان را تکه‌تکه کند و سپس با هر تکه، مذاکره نماید و هر بخش را به یک کشور بدهد.
آمریکا می‌خواهد جهان را تکه‌تکه کند و سپس با هر تکه، مذاکره نماید

فروش بک لینک

بازی

View more posts from this author