آمریکا هیچ وقت به فکر حل مشکلات ما نبوده و نخواهد بود

آمریکا هیچ وقت به فکر حل مشکلات ما نبوده و نخواهد بود
رئیس مرکز تحقیقات امنیت ملی پایدار ستاد کل نیروهای مسلح گفت: دولت و رجال سیاسی و اجرایی کشور باید هم‌جهت با مردم این تصور را که آمریکا مشکل ما را برطرف می‌کند از ذهن و فکرشان بیرون کنند.

آمریکا هیچ وقت به فکر حل مشکلات ما نبوده و نخواهد بود

رئیس مرکز تحقیقات امنیت ملی پایدار ستاد کل نیروهای مسلح گفت: دولت و رجال سیاسی و اجرایی کشور باید هم‌جهت با مردم این تصور را که آمریکا مشکل ما را برطرف می‌کند از ذهن و فکرشان بیرون کنند.
آمریکا هیچ وقت به فکر حل مشکلات ما نبوده و نخواهد بود

View more posts from this author